basisonderwijs

Voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar in het reguliere basisonderwijs bieden we verschillende mogelijkheden aan. Denk hierbij aan remedial teaching, bijles, huiswerkbegeleiding, begeleiding visuele leerondersteuning, maar ook aan een screening van talenten en passie (EQ) en een training die je kind op weg helpt bij de overgang van groep 8 naar de brugklas. Lees hieronder meer over de mogelijkheden.

De Kernvisie methode (begeleiding visuele leerstijl)

Regelmatig komt het voor dat kinderen moeite hebben met automatiseren, lezen, spelling, schrijven, rekenen, topografie, klokkijken etcetera. Thuis en ook op school wordt er vaak van alles gedaan om dit op te lossen, maar men kan er de vinger niet op leggen. Het resultaat is een slecht rapport en een leraar die aangeeft dat het kind ‘het’ niet kan. Als u uw kind hierin herkent, is het mogelijk dat uw kind een visueel/kinesthetische leerstijl heeft en met voorkeur gebruik maakt van zijn of haar rechterhersenhelft oftewel: uw kind denkt meer in beelden dan in woorden. Dit kan leerproblemen opleveren omdat ons onderwijs juist is ingesteld op het gebruik van de linkerhersenhelft. Het is rationeel en auditief en dat botst. Doordat de lesstof op school niet aansluit bij de voorkeursleerstijl van een kind dat denkt met de rechterhersenhelft, raakt hij/zij in de war, mist het een deel van de lesstof, raakt het sneller afgeleid en ontstaat er een achterstand op school. Dit kan allerlei gevolgen hebben zoals onder andere; faalangst, verminderd zelfvertrouwen, niet meer naar school willen en/of zichzelf dom en stom vinden. Vaak wordt op zo’n kind onterecht de stempel ‘leerstoornis’ gedrukt. Niets is minder waar, uw kind heeft alleen behoefte aan lesstof die wordt aangeboden op een manier die bij de leerstijl van uw kind past. De Kernvisie methode sluit hier op aan en uw kind kan, na een aantal sessies, ‘wel’ meekomen in het huidige onderwijs.

Bent u benieuwd of uw kind ook behoefte heeft aan rechtsgeoriënteerd onderwijs? Onderwijs voor leerlingen met een visueel/kinesthetische leerstijl? Doe de test!

basisonderwijs
basisonderwijs

Remedial Teaching

Wanneer er voor uw kind, om wat voor reden dan ook, behoefte is aan een persoonlijk leerbegeleidingsplan kan Remedial Teaching (RT) worden ingezet. Remedial Teaching wordt alleen ingezet als er een didactische hulpvraag is. Vaak wordt dit vanuit school geadviseerd. Na onderzoek wordt een handelingsplan gemaakt. Hierin worden resultaten en vooruitgang nauwkeurig bijgehouden. Afhankelijk van de gestelde doelen kan Remedial Teaching voor korte of langere termijn worden ingezet. Dit kan op school maar ook binnen het centrum voor leerbegeleiding De Leerboom. Na een vastgestelde periode zullen de doelen worden besproken en geëvalueerd. Op deze manier proberen we uw kind te helpen om weer op het juiste niveau op school te komen.

 

Bijles

Voor leerlingen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken op het gebied van een specifiek vak zoals rekenen, taal of begrijpend lezen, is er de mogelijkheid om d.m.v .bijles de kennis bij te spijkeren. Huiswerkbegeleiding is een vorm van bijles, die in een groepje kan plaatsvinden. Onder begeleiding worden oefeningen en huiswerk gemaakt.

Talentenkompas (EQ-screening)

Een online EQ-screening, niet te verwarren met een IQ-screening, onderzoekt waar de talenten, passies en het welbevinden van uw kind liggen. De EQ-screening van Talentenkompas is geschikt voor kinderen in groep 7 en 8 en evalueert het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen. Het is een goede aanvulling op het schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Want EQ is minstens zo belangrijk als IQ en zegt vaak meer over de toekomstontwikkeling van uw kind dan IQ.

 

Alle Teksten de Baas (Begrijpend lezen)

Begrijpend lezen vormt een belangrijk onderdeel in het basisonderwijs en wordt door veel leerlingen als “lastig” ervaren. Een training begrijpend lezen ‘Alle Teksten de Baas’ kan door middel van van 6x 1,5 uur individueel of in klein groepsverband een goede ondersteuning bieden. Deze ondersteuning kan dan later in het voorgezet onderwijs goed ingezet worden bij de vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, biologie enzovoort.

Nederlands als 2e taal (NT2)

In grote steden zoals Amsterdam komt het veel voor dat Nederlands niet de moedertaal is voor kinderen. Goede beheersing van de Nederlandse taal is echter een basis binnen het huidige onderwijs en de verdere ontwikkeling. Wanneer je echter bent geboren of woonachtig bent in het buitenland kan een goede woordenschat, mondelinge/schriftelijke taalvaardigheid, kennis van de grammatica en lezen een enorm struikelblok zijn. Door het volgen van onze NT2 bijlessen wordt dit struikelblok opgeheven of in ieder geval verminderd. De lessen worden aangeboden voor leerlingen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

 

OP WEG NAAR de brugklas

Deze kortdurende training wordt aangeboden aan leerlingen van groep 8 en in het eerste half jaar van de brugklas. Tijdens deze trainingen worden de eerste studievaardigheden geleerd zoals: omgaan met een agenda, plannen en hoe moet ik leren? De training helpt uw kind met een goede start van de schoolloopbaan.